ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of Service )

Propertyhub ในการดูแลของ บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา จึงขอเรียนว่า บริษัทฯ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

การใช้งานเว็บไซต์ (Description Of Service)

Propertyhub ให้บริการเป็นสื่อกลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทาง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรัับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้บริการ ท่านตกลงดังนี้

 1. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัท รวมถึงไม่ส่งเนื้อหา นำข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี และก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะ ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับข้อความ รูปภาพใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์มาชื่อมโยงหรือนำข้อมูลในเว็บไซต์มาเผยแพร่ โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้น ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
 3. ไม่ทำการพยายามเข้าเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเจาะ คัดลอก หรือรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ อนุญาตจากบริษัทฯ และหากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธ์ ดังกล่าวโดยทันที
 4. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียกับทางเว็บไซต์

การจำกัดความรับผิด (Disclaimer Policy)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ เป็นสื่อกลางข้อมูล ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละประกาศของ อสังหาริมทรัพย์ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฏหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาดทางเรายินดีให้เจ้าของข้อมูล/ บริษัทแก้ไขให้ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามมิให้คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้าน ซอฟต์แวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงหลักเกณฑ์การลงโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 • Copyright © 2019-2020
 • Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
 • บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด
 • เลขที่ 242,244,246 อาคาร A
 • ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 • 02-026-3049
 • support@propertyhub.in.th

ABOUT US

 • Term of Service
 • Privacy Policy
 • Contact

Verified by